Badania Wody

Monitoring Wewnętrzny:


       Ocena Obszarowa i Komunikaty  PPIS w Białymstoku dotyczące jakości wody: