O firmie

Nazwa podmiotu
Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o.o.
Siedziba
CHOROSZCZ
Adres:
16-070 CHOROSZCZ ul. H. Sienkiewicza 25a
Inne dane:
TEL: 85 719 31 95
TEL/FAX: 85 719 11 08
www.zec-choroszcz.pl
NIP: 542-10-21-522
REGON: P-050350184
KRS pod numerem 0000027596 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy
Właściciel
Gmina CHOROSZCZ
Kapitał zakładowy
wynosi 26 617 000  zł to jest 26 617 udziałów po 1 000 zł każdy.
Organ zarządzający
Zarząd jednoosobowy
Zatrudnienie
Średnie zatrudnienie – 32 osoby
Obszar działania
Miasto i Gmina Choroszcz

 

Władze Spółki
Zarząd Spółki
Mariusz Wróbel – Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza
Arkadiusz Niedźwiecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Wspólników
Właścicielem Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. jest Gmina Choroszcz, która posiada 100% udziałów.