Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – ogólna

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

przez Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o.o.

 Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej RODO) , informuje Państwa, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o.o., ul. H. Sienkiewicza 25a, 16-070 Choroszcz. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się mailowo: kontakt@choroszcz.pl lub na podanym w punkcie poprzedzającym adresem.
 2. Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o.o. przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa, a także pozyskane z innych źródeł zgodnie z prawem. Tymi innymi źródłami mogą być m.in.: źródła publiczne np.: rejestry KRS, CEIDG, organy publiczne.
 3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
 • dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zameldowania),
 • dane kontaktowe( np. numer telefonu, adres korespondencyjny),
 • dane identyfikacyjne (np. numer dowodu osobistego, PESEL),
 • dane dostępne publicznie (np. dane pozyskane z CEIDG).

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w  celu:

 • niezbędnego i prawidłowego wykonania zawartej między stronami umowy, w tym podjęcia działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy – podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust 1 pkt b RODO (np. zawarcia i realizacji podpisanej umowy na dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków, umowy na wywóz nieczystości płynnych i stałych,
 • wykonania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi – podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust 1 pkt c RODO (np. wykonania obowiązków Administratora wynikających z przepisów dotyczących świadczenia usług komunalnych, w szczególności przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) oraz przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), obsługi PSZOK, prowadzenia robót konserwatorskich na obiektach komunalnych Gminy, obsługi oświetlenia ulicznego, utrzymania terenów komunalnych, dróg, przystanków, przepustów wodnych) – podstawą prawną jest wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki a w szczególności dochodzenia, realizacji lub zabezpieczenia roszczeń wobec klienta podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust 1 pkt f Rozporządzenia,
 • wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Państwa zgodami – podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust 1 pkt a RODO,
 • w celach marketingowych produktów i usług Spółki;
 • wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym.

5. Dane będą udostępnione jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Państwa dane możemy ujawniać odbiorcom w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny przewidziany dla realizacji umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach związanych z umową np. okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Jeżeli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

7. Posiadają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania;
 • żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych do innego administratora;
 • w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub wysłać wiadomość pocztą tradycyjną na dane kontaktowe Spółki. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody.
 • W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o.o. danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9. Dane osobowe przetwarzane w celu wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.