Projekty UE

loga-unia4

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W dniu 05.07.2017 r. Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o. podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Choroszcz”. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jako operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Celem projektu jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Choroszcz.

W ramach inwestycji planuje się podjęcie następujących działań:

 1. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogowie
 2. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Złotorii
 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej i ul. Rezydenckiej w Porosłach
 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skrajnej w Porosłach

Realizacja projektu umożliwi:

 • stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju osadnictwa oraz rozwoju gospodarczego na terenach wiejskich Gminy Choroszcz,
 • wzrost liczby obsługiwanej ludności podłączonej do sieci kanalizacji sanitarnej,
 • poprawa jakości wody pitnej,
 • zwiększenie wydajności stacji uzdatniania wody oraz zwiększenie pewności zaopatrzenia mieszkańców w wodę.

Planowany koszt inwestycji to 4 548 042,98 PLN brutto, z czego koszty kwalifikowane wynoszą 2 977 905,93 PLN, a koszty niekwalifikowane 1 570 137,05 PLN. Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych, czyli 1 894 841 PLN.

 


loga-unia2a

W dniu 05 kwietnia 2017 ZECWiK w Choroszczy Sp. z o.o. podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Choroszczy wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Choroszcz”. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VI Ochrona środowiska i racjonalnego gospodarowanie jego zasobami, Działania 6.2 Ochrona wody i gleb.

Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Choroszczy oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Choroszcz. W ramach inwestycji planuje się podjęcie następujących działań:

 1. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Choroszczy
 2. Przebudowa głównej przepompowni ścieków w Choroszczy
 3. Budowa kanalizacji sanitarnej
 4. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Choroszczy
 5. Przebudowa sieci wodociągowej
 6. Budowa sieci wodociągowej

Realizacja projektu umożliwi:

 • zwiększenie wydajności oczyszczalni ścieków,
 • zapewnienie określonych prawnie standardów jakości ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych z oczyszczalni,
 • ograniczenie do minimum uciążliwości oczyszczalni dla środowiska,
 • odpowiednie zagospodarowanie w środowisku osadów powstających w oczyszczalni ścieków,
 • wzrost liczby obsługiwanej ludności podłączonej do sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej,
 • stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju osadnictwa oraz rozwoju gospodarczego na terenie aglomeracji Choroszcz,
 • poprawę jakości wody pitnej,
 • zwiększenie wydajności stacji uzdatniania wody oraz zwiększenie pewności zaopatrzenia mieszkańców w wodę.

Planowany koszt inwestycji to 28 629 255,73 PLN brutto, z czego koszty kwalifikowane wynoszą 22 769 217,67 PLN, a koszty niekwalifikowane 5 860 038,06 PLN. Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 84,99% kosztów kwalifikowanych, czyli 19 353 835,01 PLN.