Historia Firmy

Informacja na temat przedsiębiorstwa – Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Powstanie podmiotu

W dniu 23 marca 1995 roku Rada Miejska w Choroszczy podjęła uchwałę nr IX/58/95 w sprawie utworzenia spółki jednoosobowej z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta i  Gminy Choroszcz.

Spółka pod nazwą Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, została  wpisana pod nr RHB. 1403 do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy 26 maja 1995 r.

Przedmiotem działalności Spółki było prowadzenie zakładu zarobkowego w celach  gospodarczych, to jest: produkcja i dostawa energii cieplnej, produkcja i dostawa wody,

świadczenie usług w zakresie ogrzewania, zaopatrzenia w wodę, wywozu i składowania nieczystości i kanalizacji, prowadzenie działalności handlowej wyrobami i usługami pozostającymi w związku z powyższą działalnością.

Kapitał zakładowy spółki wynosił 4 000 zł. Wszystkie udziały (4) po 1 000 zł każdy objęła Gmina Choroszcz. Obecnie kapitał zakładowy Spółki po kilkukrotnym podwyższeniu wynosi 11 730 000,00 zł, wszystkie udziały w liczbie 11 730 po 1000 zł każdy objęła gmina Choroszcz.

Kapitał zakładowy był podwyższany:

 • Uchwałą Nr 5/95 z dnia 07.09.1995 r. Zgromadzenia Wspólników Spółki o kwotę 72 000 zł , podwyższenie kapitału zostało wpisane do rejestru handlowego spółki 27.10. 1995 r.
 • Uchwałą Nr 6/95 z dnia 25.09.1995 r. Zgromadzenia Wspólników Spółki poprzez wniesienie aportu o wartości 1 056 000 zł, podwyższenie kapitału zostało wpisane do rejestru handlowego spółki 21.11.1995 r.
 • Uchwałą Nr 9/96 z dnia 30.09.1996 r. Zgromadzenia Wspólników Spółki poprzez wniesienie aportu o wartości 2 188 000 zł, podwyższenie kapitału zostało wpisane do rejestru handlowego spółki 21.10.1996 r.
 • Uchwałą Nr 1/97 z dnia 26.03.1997 r. Zgromadzenia Wspólników Spółki poprzez wniesienie aportu o wartości 1 629 000 zł, podwyższenie kapitału zostało wpisane do rejestru handlowego spółki 22.07.1997 r.
 • Uchwałą Nr 2/99 z dnia 12.04.1999 r. Zgromadzenia Wspólników Spółki poprzez wniesienie aportu o wartości 6 781 000 zł, podwyższenie kapitału zostało wpisane do rejestru handlowego spółki 04.05.1999 r.

W dniu 30.07.2001 r. Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choroszczy, ul. H. Sienkiewicza 25A, została wpisana pod nr KRS 0000027596 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Handlowego.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 • produkcja i dostawa energii cieplnej na terenie miasta i gminy Choroszcz,
 • produkcja i dostawa wody na terenie miasta i gminy Choroszcz,
 • odprowadzanie i zagospodarowanie ścieków z terenu miasta i gminy Choroszcz,
 • utrzymanie letnie i zimowe dróg,
 • wyposażenie nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Choroszcz w pojemniki na odpady, w ramach zadań własnych Gminy, przekazanych do realizacji Spółce.

Od czasu powstania spółki do 30.XII.2014 r. Zarząd Spółki był jednoosobowy.


ówne etapy rozwoju.

W 1998 r. do eksploatacji została oddana nowoczesna, zautomatyzowana oczyszczalnia ścieków, o przepustowości Qdśr = 1 500 m3/dobę, która zapewniała efektywne oczyszczanie ścieków oraz spełnienie wymogów prawnych w zakresie jakości ścieków odprowadzanych do odbiornika, t. j. do rzeki Horodnianki. Zastąpiła ona starą nieefektywną oczyszczalnię ścieków, na którą składały się trzy osadniki ścieków typu OGM z osadem czynnym.

W 2004 r. zmodernizowano i rozbudowano stację uzdatniania wody w Choroszczy zwiększając jej wydajność z 60 do 90 m3/h. Cały proces uzdatniania wody oraz utrzymywania zadanych parametrów pracy sieci wodociągowej jest w pełni zautomatyzowany.

W 2008 r. oddano do eksploatacji nowoczesną, ekologiczną kotłownię o łącznej mocy 10,5 MW, opalaną zrębką – kocioł o mocy 4,0 MW i gazem ziemnym – dwa kotły o mocy 2,5 i 4,0 MW.  Praca kotłowni jest w pełni zautomatyzowana oraz monitorowana. Wybudowano również nową sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne na terenie Szpitala. Budowa nowej kotłowni, sieci ciepłowniczej i nowych węzłów cieplnych pozwoliła na zaprzestanie eksploatacji przestarzałej technicznie jak i technologicznie kotłowni o łącznej mocy ponad 14 MW opalanych miałem węgłowym: Spółki oraz kotłowni SPPZOZ w Choroszczy.

W latach 2007-2009 Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji zmodernizował i rozbudował sieć ciepłowniczą, budując nowoczesną energooszczędną sieć preizolowaną w miejsce istniejącej dotychczas tradycyjnej sieci kanałowej.

W tym samym czasie Zakład zainstalował 16 nowych w pełni zautomatyzowanych węzłów cieplnych oraz zmodernizował 4 istniejące węzły.

 • Ważniejsze inwestycje zrealizowane w ostatnich latach:
 • modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Choroszczy, zrealizowana w 2004 r., wartość robót: 281 747,61 zł,
 • modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie Choroszczy – 217 m sieci preizolowanej o średnicy 150 i 250 mm, realizacja 2007 r., nakłady inwestycyjne: 299 472,32 zł
 • modernizacja sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych na terenie Choroszczy – wybudowano łącznie 3 309 m sieci preizolowanej o średnicach od 150 do 32 mm oraz zainstalowano lub zmodernizowano 20 węzłów cieplnych, realizacja w latach 2008-2009 r., nakłady inwestycyjne: 3 479 392,60 zł,
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w ul. Serwisowej w Białymstoku, odprowadzającej ścieki z m. Porosły, realizacja w 2012 r., nakłady inwestycyjne: 67 255,66 zł,
 • budowa wodociągu wiejskiego w Klepaczach (sięgacz od ul. Wodociągowej) – 130 m z PE ø110 mm, realizacja w 2013 r., nakłady inwestycyjne: 38 000,00 zł,
 • budowa kanalizacji sanitarnej w Alei Niepodległości w Choroszczy – 172 m z PVC ø 250 mm, realizacja w 2013 r., nakłady inwestycyjne: 67 862,20 zł
 • budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Baczyńskiego w Choroszczy – 190 m z PVC ø 200 mm, 24 m z PVC 160 mm, realizacja w 2013 r., nakłady inwestycyjne: 47 000,00 zł,
 • budowa kanalizacji sanitarnej w m. Porosły etap.1 – grawitacyjnej: 1593 m z PVC ø 200 i ø 250 mm, 247 m z PVC ø 160 mm, tłocznej 1 248 m z PE ø 100, ø 125 i ø 140 mm, dwie pompownie ścieków, realizacja w 2013 r., wartość robót: 970 147,66 zł,
 • budowa wodociągu wiejskiego o średnicy 110 mm i dł. 140 m w m. Krupniki, realizacja w 2014 r.,  wartość netto robót 24 000,00 zł.
 • budowa wodociągu wiejskiego o średnicy 110 mm i dł. 182 m w Kol. Rogowo, realizacja w 2014 r., wartość robót 28 500,00 zł.
 • Zakup samochodu dostawczego marki Citroen, wartość netto 61 626,02 zł.
 • budowa kanalizacji sanitarnej w m. Porosły etap 2 zad. 1 – grawitacyjnej: 2 364 m z PVC ø 200, 201 m z PVC ø 160 mm, tłocznej: 1 254 m z PE ø 100 i ø 125 mm, dwie pompownie ścieków, realizacja w latach 2014-2015, wartość robót: 931 999,20 zł
 • budowa kanalizacji sanitarnej w m. Porosły etap 2 zad. 2 – grawitacyjnej: 1 018 m z PVC ø 200, 92 m z PVC ø 160 mm, tłocznej: 222 m z PE ø 110:, pompownia ścieków, realizacja w 2015 r., nakłady inwestycyjne: 343 318,78 zł
 • budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej w Klepaczach – 117 m z PVC ø 200 mm, 11 m z PVC ø 160 mm, realizacja w 2015 r., nakłady inwestycyjne: 66 186,30 zł,
 • zakup i montaż komory zlewnej na oczyszczalni ścieków, realizacja w 2015 r., nakłady inwestycyjne: 47 426,14 zł,
 • wykonanie infrastruktury LANCCTV, realizacja 2015 r., nakłady inwestycyjne: 55 004,00 zł,
 • zakup dwóch agregatów prądotwórczych, realizacja 2015 r., nakłady inwestycyjne: 63 328,50 zł,
 • wykonanie dwóch przyłączy do sieci ciepłowniczej, realizacja 2015 r., nakłady inwestycyjne: 45 300,00 zł,
 • zakup i montaż dwóch węzłów cieplnych, realizacja 2015 r., nakłady: 66 235,77 zł,
 • budowa kanalizacji sanitarnej w Alei Niepodległości i ulicach przyległych w Choroszczy – 1237 m z PVC ø 250 i ø 200 mm, 85 m z PVC ø 160 mm, realizacja w 2015 r., wartość robót: 357 656,03 zł,
 • budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wichrowe Wzgórza w Choroszczy – 164 m z PVC ø 200 mm, 43 m z PVC ø 160 mm, realizacja w 2015 r., Wartość robót: 45 449,15 zł,
 • zakup pojemników na odpady KP7, realizacja 2015 r., nakłady inwestycyjne: 58 350,00 zł,
 • Przedmiot działalności oraz zakres terytorialny działania.

Podstawową działalnością Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka  z o. o. jest wytwarzanie ciepła w kotłowni o mocy 10,5 MW opalanej biomasą (jeden kocioł o mocy 4,0 MW) i gazem ziemnym (dwa kotły o mocy 2,5 MW i 4,0 MW) i dostarczanie ciepła siecią ciepłowniczą o łącznej długości 5,79 km odbiorcom na terenie Choroszczy.  Sprzedaż ciepła w 2015 r. wyniosła 48 640,85 GJ a przychody za ciepło i usługi przesyłowe 3 633 807,38 zł.

W celu zaopatrzenie w wodę Spółka eksploatuje 3 (nowo zmodernizowane w latach 2017-2019) stacje uzdatniania wody w: Choroszczy, Rogowie, Złotorii oraz kupuje wodę z Wodociągów Białostockich Sp. z. o. o. Łączna długość wodociągów będących w posiadaniu Spółki wynosi 163,3 km, w tym na obszarze miasta 34,2 km i na obszarze wiejskim 129,1 km. Sprzedaż wody w 2015 r. wyniosła 445 663,5 m3  a przychody z tego tytułu 1 459 095,48 zł. Woda dostarczana jest do wszystkich sołectw na terenie gminy Choroszcz.

Ścieki z terenu Choroszczy oraz wsi Żółtki odprowadzane są i oczyszczane w oczyszczalni ścieków w Choroszczy, zaś ścieki z terenu wsi Klepacze i Porosły są odprowadzane do sieci kanalizacyjnej Wodociągów Białostockich Sp. z o. o.  Łączna długość sieci kanalizacyjnej będącej w posiadaniu Spółki wynosi 50,9 km, w tym na obszarze miasta 26,4 km i na obszarze wiejskim 24,5 km. Ilość odebranych w 2015 r. ścieków wyniosła 290 155,1 m3 a przychody z tego tytułu 1 350 572,07 zł.

Łączne przychody za usługi świadczone w 2015 r. wyniosły 6 539 745,08 zł.