Do pobrania

W celu uzyskania warunków o przyłącze do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy:
 1. Wypełnić wniosek o warunki przyłączenia do sieci, w którym określamy miejsce poboru wody, ilość zapotrzebowania w wodę i miejsce odprowadzania ścieków.

Dodatkowo do wniosku musimy dołączyć dokumenty:

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.
 • Kopię mapy do celów opiniodawczych lub kopię mapy do celów projektowych
 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (o ile wymagana jest odrębnymi przepisami).

Dokumenty należy złożyć osobiście, listownie lub wysyłając emailem kontakt@zec-choroszcz.pl, w formacie PDF.

Po otrzymaniu decyzji możemy przystąpić do wykonania projektu przyłącza do sieci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wykonany projekt należy przedstawić go do ZECWiK w celu weryfikacji, a po pozytywnym zatwierdzeniu przystępujemy do inwestycji.

Po wykonaniu przyłącza należy to zgłosić w ZECWiK, aby pracownik zakładu zaplombował wodomierz i odebrał wykonaną inwestycję.

Po odbiorze przyłącza zostanie sporządzony „Protokół z końcowego odbioru i przekazania do eksploatacji przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego”.

Następnie klient podpisuje umowę na dostarczanie wody i odbiór ścieków.


2. Tańsze podlewanie ogrodów

Informujemy, iż istnieje możliwość obniżenia opłat za wodę służącą do podlewania ogródków przydomowych. Zgodnie z umową opłata za wodę ponoszona będzie wyłącznie za zużytą wodę (bez ścieków).

W tym celu należy:

 • wykonać we własnym zakresie montaż zalegalizowanego wodomierza i zgłosić ZECWiK do sprawdzenia i oplombowania,
 • wodomierz odliczający musi znajdować się na instalacji za wodomierzem głównym,
 • Bez względu na typ wodomierza należy zamontować go w pozycji poziomej,
 • uzgodnić z wodociągami miejsce i sposób montażu podlicznika (koszt wodomierza jest po stronie właściciela)
 • W pomieszczeniu gdzie znajduje się wodomierz, musi być temperatura powyżej 4°C.
 • pobrać plik z przykładową zabudową podlicznika
 • Kontrola warunków technicznych montażu i oplombowanie podlicznika zgodnie z cennikiem.

 Przydatne pliki do pobrania:

W celu uzyskania warunków technicznych na dostarczanie wody i odbiór ścieków należy wypełnić i przynieść do zakładu wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami:

Regulamin dostarczania wody:

Opublikowano Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2019.3774 Ogłoszony: 18.07.2019 roku. Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia “Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.