Do pobrania

W celu uzyskania warunków o przyłącze do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy:
 1. Wypełnić wniosek o warunki przyłączenia do sieci, w którym określamy miejsce poboru wody, ilość zapotrzebowania w wodę i miejsce odprowadzania ścieków.

Dodatkowo do wniosku musimy dołączyć dokumenty:

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.
 • Kopię mapy do celów opiniodawczych lub kopię mapy do celów projektowych
 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (o ile wymagana jest odrębnymi przepisami).

Dokumenty należy złożyć osobiście, listownie lub wysyłając emailem kontakt@zec-choroszcz.pl, w formacie PDF.

Po otrzymaniu decyzji możemy przystąpić do wykonania projektu przyłącza do sieci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wykonany projekt należy przedstawić go do ZECWiK w celu weryfikacji, a po pozytywnym zatwierdzeniu przystępujemy do inwestycji.

Po wykonaniu przyłącza należy to zgłosić w ZECWiK, aby pracownik zakładu zaplombował wodomierz i odebrał wykonaną inwestycję.

Po odbiorze przyłącza zostanie sporządzony „Protokół z końcowego odbioru i przekazania do eksploatacji przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego”.

Następnie klient podpisuje umowę na dostarczanie wody i odbiór ścieków.


2. Tańsze podlewanie ogrodów

Informujemy, iż istnieje możliwość obniżenia opłat za wodę służącą do podlewania ogródków przydomowych. Zgodnie z umową opłata za wodę ponoszona będzie wyłącznie za zużytą wodę (bez ścieków).

W tym celu należy:

 • wykonać we własnym zakresie montaż zalegalizowanego wodomierza i zgłosić ZECWiK do sprawdzenia i oplombowania,
 • wodomierz odliczający musi znajdować się na instalacji za wodomierzem głównym,
 • Bez względu na typ wodomierza należy zamontować go w pozycji poziomej,
 • uzgodnić z wodociągami miejsce i sposób montażu podlicznika (koszt wodomierza jest po stronie właściciela)
 • W pomieszczeniu gdzie znajduje się wodomierz, musi być temperatura powyżej 4°C.
 • pobrać plik z przykładową zabudową podlicznika
 • Kontrola warunków technicznych montażu i oplombowanie podlicznika zgodnie z cennikiem.

 3. Awaria przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.

  Kto ponosi koszty naprawy.

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami w kwestii odpowiedzialności za stan techniczny i utrzymanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych informujemy, że:

 • zgodnie z art. 15 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na własny koszt zapewnia realizację przyłącza oraz studni wodomierzowej (lub pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego);
 • Charakter techniczny przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych powoduje, że stanowią one odrębne od sieci rzeczy ruchome (nie są jej częściami składowymi). To samo  dotyczy kwestii posiadania, o ile bowiem urządzenia, nawet stanowiące własność odbiorców, służą przede wszystkim przedsiębiorstwu, o tyle przyłącza służą przede wszystkim odbiorcy, nawet jeśli technicznie, jak orzekł Sąd Najwyższy, wchodzą w skład sieci.
 • ZECWiK ponosi koszt budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (sieci), przewidzianych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ponadto ZECWiK ponosi koszt nabycia, zainstalowania i legalizacji wodomierza głównego na przyłączu;

 

 • koszt naprawy, konserwacji, wymiany przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, a także usuwania skutków awarii przyłączy (np. demontaż, montaż kostki brukowej) należy do ich właściciela czyli Odbiorcy Usług;

 

 • w przypadku gdy podczas usuwania awarii koniecznym będzie odcięcie dostawy wody należy bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie ZECWiK (zabronionym jest samowolne zakręcanie wody na zasuwach sieciowych)

Definicja przyłącza wodociągowego została dokładnie określona w art. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:

 • przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym;
 • przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości.
 • Ideą ustawy i rozporządzenia jest indywidualizacja kosztów świadczenia usług tak, by eliminować sytuacje, w  których ogół odbiorców finansuje świadczenia na rzecz poszczególnych odbiorców w zakresie utrzymania ich przyłączy powoduje np. obciążenie ogółu gospodarstw domowych kosztami utrzymania przyłączy zaopatrujących w wodę odbiorców przemysłowych. Wydaj się zatem, że rzeczywiście niezgodne ze społecznym odczuciem słuszności byłoby właśnie przejęcie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odpowiedzialności finansowej za utrzymanie wszystkich przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, gdyż prowadziłoby do przerzucenia kosztów indywidualnych odbiorców na ogół mieszkańców, czego żadną miarą nie można by uznać za  ochronę konsumentów.

 

 • W związku z powyższym odbiorcy usług są odpowiedzialni za przyłącza, ich stan techniczny oraz usuwanie awarii (ponoszenie ich kosztów).

Większość z przyłączy na terenie naszej gminy powstało w latach 70 i 80 tych ubiegłego wieku. Zazwyczaj są to instalacje wykonane z rur stalowych, których żywotność, z uwagi na podatność na korozję, jest krótka. Nie warto czekać, aż nastąpi awaria i będzie konieczność wykonywania remontu instalacji oraz usuwania skutków awarii. Dlatego też apelujemy o przegląd przyłączy oraz o utrzymanie ich w należytym stanie technicznym.

Właścicieli nieruchomości, którzy chcieliby wykonać nowe bądź zmodernizować stare przyłącze, zapraszamy do ZECWiK, nasi pracownicy pomogą Państwu dopełnić wymagane prawem formalności

Przydatne pliki do pobrania:

W celu uzyskania warunków technicznych na dostarczanie wody i odbiór ścieków należy wypełnić i przynieść do zakładu wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami:

Regulamin dostarczania wody:

Opublikowano Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2019.3774 Ogłoszony: 18.07.2019 roku. Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia “Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.