Do pobrania

1. W celu uzyskania warunków o przyłącze do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy:

 1. Wypełnić wniosek o warunki przyłączenia do sieci, w którym określamy miejsce poboru wody, ilość zapotrzebowania w wodę i miejsce odprowadzania ścieków.

Dodatkowo do wniosku musimy dołączyć dokumenty:

 • Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu;
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora;
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

Dokumenty należy złożyć osobiście, listownie lub wysyłając emailem kontakt@zec-choroszcz.pl, w formacie PDF.

Po otrzymaniu decyzji możemy przystąpić do wykonania projektu przyłącza do sieci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wykonany projekt należy przedstawić go do ZECWiK w celu weryfikacji, a po pozytywnym zatwierdzeniu przystępujemy do inwestycji.

Po wykonaniu przyłącza należy to zgłosić w ZECWiK, aby pracownik zakładu zaplombował wodomierz i odebrał wykonaną inwestycję.

Po odbiorze przyłącza zostanie sporządzony „Protokół z końcowego odbioru i przekazania do eksploatacji przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego”.

Następnie klient podpisuje umowę na dostarczanie wody i odbiór ścieków.


2. Tańsze podlewanie ogrodów

Informujemy, iż istnieje możliwość obniżenia opłat za wodę służącą do podlewania ogródków przydomowych. Zgodnie z umową opłata za wodę ponoszona będzie wyłącznie za zużytą wodę (bez ścieków).

W tym celu należy:

 • wykonać we własnym zakresie montaż zalegalizowanego wodomierza i zgłosić ZECWiK do sprawdzenia i oplombowania,
 • wodomierz odliczający musi znajdować się na instalacji za wodomierzem głównym,
 • Bez względu na typ wodomierza należy zamontować go w pozycji poziomej,
 • uzgodnić z wodociągami miejsce i sposób montażu podlicznika (koszt wodomierza jest po stronie właściciela)
 • W pomieszczeniu gdzie znajduje się wodomierz, musi być temperatura powyżej 4°C.
 • pobrać plik z przykładową zabudową podlicznika
 • Kontrola warunków technicznych montażu i oplombowanie podlicznika zgodnie z cennikiem.
 2.1 Przypominamy o legalizacji podlicznika do podlewania

Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje obowiązek legalizacji, co 5 lat podliczników wody pobieranej na potrzeby gospodarcze min. podlewanie ogrodów itp.

W związku z tym każdy z odbiorców, którym wygasł okres legalizacji podliczników zobowiązany jest do ich wymiany.

Mają Państwo możliwość zakupu podlicznika radiowego (po uzgodnieniu z działem technicznym ZECWiK) bądź zwykłego.

Niedopełnienie powyższych wskazań skutkować będzie brakiem uwzględnienia podlicznika/ów przy rachunku za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Podlicznik musi być zaplombowany !!!

W sprawach dotyczących przedmiotowej sprawy prosimy o kontakt z działem technicznym ZECWiKu w Choroszczy. Telefon: (85) 719-11-08


 3. Awaria przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.

Kto ponosi koszty naprawy. W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami w kwestii odpowiedzialności za stan techniczny i utrzymanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych informujemy, że:

 • zgodnie z art. 15 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na własny koszt zapewnia realizację przyłącza oraz studni wodomierzowej (lub pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego);
 • Charakter techniczny przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych powoduje, że stanowią one odrębne od sieci rzeczy ruchome (nie są jej częściami składowymi). To samo  dotyczy kwestii posiadania, o ile bowiem urządzenia, nawet stanowiące własność odbiorców, służą przede wszystkim przedsiębiorstwu, o tyle przyłącza służą przede wszystkim odbiorcy, nawet jeśli technicznie, jak orzekł Sąd Najwyższy, wchodzą w skład sieci.
 • ZECWiK ponosi koszt budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (sieci), przewidzianych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ponadto ZECWiK ponosi koszt nabycia, zainstalowania i legalizacji wodomierza głównego na przyłączu;
 • koszt naprawy, konserwacji, wymiany przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, a także usuwania skutków awarii przyłączy (np. demontaż, montaż kostki brukowej) należy do ich właściciela czyli Odbiorcy Usług;
 • w przypadku gdy podczas usuwania awarii koniecznym będzie odcięcie dostawy wody należy bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie ZECWiK (zabronionym jest samowolne zakręcanie wody na zasuwach sieciowych)

Definicja przyłącza wodociągowego została dokładnie określona w art. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:

 • przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym;
 • przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości.
 • Ideą ustawy i rozporządzenia jest indywidualizacja kosztów świadczenia usług tak, by eliminować sytuacje, w  których ogół odbiorców finansuje świadczenia na rzecz poszczególnych odbiorców w zakresie utrzymania ich przyłączy powoduje np. obciążenie ogółu gospodarstw domowych kosztami utrzymania przyłączy zaopatrujących w wodę odbiorców przemysłowych. Wydaj się zatem, że rzeczywiście niezgodne ze społecznym odczuciem słuszności byłoby właśnie przejęcie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odpowiedzialności finansowej za utrzymanie wszystkich przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, gdyż prowadziłoby do przerzucenia kosztów indywidualnych odbiorców na ogół mieszkańców, czego żadną miarą nie można by uznać za  ochronę konsumentów.
 • W związku z powyższym odbiorcy usług są odpowiedzialni za przyłącza, ich stan techniczny oraz usuwanie awarii (ponoszenie ich kosztów).                         
 • Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego w sprawie przyłączy wod-kan Uchwała SN w sprawie przyłączy wod-kan 22.06.2017

Większość z przyłączy na terenie naszej gminy powstało w latach 70 i 80 tych ubiegłego wieku. Zazwyczaj są to instalacje wykonane z rur stalowych, których żywotność, z uwagi na podatność na korozję, jest krótka. Nie warto czekać, aż nastąpi awaria i będzie konieczność wykonywania remontu instalacji oraz usuwania skutków awarii. Dlatego też apelujemy o przegląd przyłączy oraz o utrzymanie ich w należytym stanie technicznym.

Właścicieli nieruchomości, którzy chcieliby wykonać nowe bądź zmodernizować stare przyłącze, zapraszamy do ZECWiK, nasi pracownicy pomogą Państwu dopełnić wymagane prawem formalności.

 4.  Legalizacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego

W sytuacji wystąpienia nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzenia ścieków należy niezwłocznie zgłosić to do ZECWiK w Choroszczy Sp. z o.o. oraz złożyć wypełniony druk Zgłoszenia legalizacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami.

UWAGA !!!

Opłata z tytułu wykonania przez ZECWiK w Choroszczy Sp. z o.o. prac związanych z weryfikacją istnienia nielegalnego przyłącza  – wynosi:

 • 1 000 zł (netto) – w przypadku zgłoszenia dokonanego osobiście,
 •  5 000 zł (netto)- w innym przypadku.

ETAP 1.  Zgłoszenie nielegalnego przyłącza.

Zgłoszenie wraz z załącznikami należy dostarczyć do ZECWiK w Choroszczy Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 25A, 16 – 070 Choroszcz bezpośrednio lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Poniżej wykaz załączników, które należy dołączyć do zgłoszenia legalizacji:

 • dokument potwierdzający prawo własności lub inny tytuł prawny do nieruchomości;
 • dokument potwierdzający zmianę adresu lub nadanie numeru porządkowego posesji (w przypadku zmian);
 • w przypadku Klienta Instytucjonalnego: nr NIP, nr REGON, nr KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

Jeżeli Państwo posiadają, do zgłoszenia można dołączyć również:

 • wydane przez Zakład warunki techniczne zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków;
 • uzgodniony z nami projekt techniczny przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego;
 • dokumenty powykonawcze przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, tj. protokół odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

ETAP 2. Weryfikacja złożonych dokumentów.

Po zweryfikowaniu złożonych dokumentów wyślemy do Państwa pismo z opisem dalszego postępowania. W przedmiotowym piśmie wskazane będą niezbędne czynności, aby zalegalizować przyłącze, z którego Państwo korzystają, w tym konieczność złożenia wypełnionego i podpisanego protokołu w sprawie stwierdzenia nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków.

ETAP 3. Nota obciążeniowa.

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz uzupełnionych danych w protokole wystawiamy Państwu notę obciążeniową za okres nielegalnego poboru wody lub odprowadzania ścieków oraz fakturę z tytułu wykonania przez ZECWiK w Choroszczy Sp. z o.o. prac związanych z weryfikacją istnienia nielegalnego przyłącza.

W przypadku nieuregulowania opłat we wskazanym terminie będziemy zmuszeni skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

ETAP 4.  Legalizacja przyłącza

Po dopełnieniu formalności i uregulowaniu wskazanej opłaty przygotujemy Państwu umowę na dostawę wody i/ lub odprowadzanie ścieków.

Jeżeli nie dopełnią Państwo formalności wskazanych przez Zakład w celu zalegalizowania nielegalnego poboru wody lub/ i odprowadzania ścieków wówczas:

 • poinformujemy Państwa pisemnie o planowanym odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego;
 • wystawimy fakturę za odcięcie dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, na podstawie obowiązujących w Zakładzie cenników.

W przypadku nieuregulowania opłat we wskazanym terminie będziemy zmuszeni skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

 

Przydatne pliki do pobrania:

W celu uzyskania warunków technicznych na dostarczanie wody i odbiór ścieków należy wypełnić i przynieść do zakładu wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami:

Regulamin dostarczania wody:

Opublikowano Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2019.3774 Ogłoszony: 18.07.2019 roku. Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia “Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.