Komunikat o bieżącej sytuacji hydrologicznej

Niniejszy komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia charakterystykę systemów wód podziemnych na obszarze kraju w okresie od 1 maja do 31 lipca 2019 r., opracowaną na podstawie interpretacji wyników obserwacji prowadzonych w ramach funkcjonowania sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych PIG-PIB.

 

W omawianym okresie w większości analizowanych reprezentatywnych punktów obserwacyjnych Monitoringu Wód Podziemnych, w wyniku panujących wysokich temperatur i niewielkich sum opadów zwłaszcza w czerwcu i lipcu, nastąpiło obniżenie poziomu wód podziemnych i wydajności źródeł w porównaniu  do stanu udokumentowanego w drugim kwartale hydrologicznym br.

 

Poziom wód podziemnych

W przypadku systemu wód podziemnych o zwierciadle swobodnym obniżenie się średniego poziomu zwierciadła wody nastąpiło w 74% analizowanych punktów obserwacyjnych i dotyczyło niemal całego kraju z wyjątkiem części południowej i południowo-wschodniej. Podniesienie się zwierciadła wód pierwszego poziomu wodonośnego nastąpiło w tym czasie w przypadku około 25% analizowanych punktów. W przypadku ponad 1% punktów głębokość występowania wód pierwszego poziomu wodonośnego nie uległa zmianie w stosunku do stanu z drugiego kwartału br. hydrologicznego.

W przypadku systemu wód podziemnych o zwierciadle napiętym również w większości analizowanych studni i piezometrów (około 87%) nastąpiło obniżenie średniego położenia ustabilizowanego zwierciadła wody. Wyższe położenie ustabilizowanego zwierciadła wody odnotowano w tym czasie w ponad 11% analizowanych punktów. W przypadku około 2% punktów obserwacyjnych średnia głębokość położenia ustabilizowanego zwierciadła wody w trzecim kwartale br. nie uległa zmianie w stosunku do stanu z poprzednio analizowanego okresu.

W studniach ujmujących wody podziemne występujące w głęboko położonych poziomach wodonośnych zaznaczyła się taka sama tendencja – obniżenie ustabilizowanego zwierciadła wody nastąpiło na terenie prawie całego kraju i odnotowane zostało w 82% obserwowanych studni, podczas gdy wyższe położenie zwierciadła stwierdzono w przypadku 12% studni. W pozostałych studniach położenie ustabilizowanego zwierciadła wody nie zmieniło się w stosunku do stanu zaobserwowanego w drugim kwartale br.

Wydajności większości monitorowanych źródeł znajdujących się w południowej części kraju w omawiany okresie również uległy zmniejszeniu w odniesieniu do stanu z drugiego kwartału br. hydrologicznego. Stan taki odnotowano w przypadku 8 spośród 13 obserwowanych źródeł. Były to źródła znajdujące się w województwach: dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim. Wzrost średnich wydajności nastąpił w tym czasie w przypadku 5 źródeł znajdujących się w województwach: dolnośląskim, małopolskim i podkarpackim.

wiecej na:

https://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna/7325-komunikat-o-biezacej-sytuacji-hydrogeologicznej-w-okresie-od-01-05-2019-do-31-07-2019.html