Badania Wody

Monitoring Wewnętrzny:

      Ocena Obszarowa i Komunikaty  PPIS w Białymstoku dotyczące jakości wody: