Do pobrania

W celu uzyskania warunków o przyłącze do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy:
  1. Wypełnić wniosek o warunki przyłączenia do sieci, w którym określamy miejsce poboru wody, ilość zapotrzebowania w wodę i miejsce odprowadzania ścieków.

Dodatkowo do wniosku musimy dołączyć dokumenty:

  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.
  • Kopię mapy do celów opiniodawczych lub kopię mapy do celów projektowych
  • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (o ile wymagana jest odrębnymi przepisami).

Dokumenty należy złożyć osobiście, listownie lub wysyłając emailem kontakt@zec-choroszcz.pl, w formacie PDF.

Po otrzymaniu decyzji możemy przystąpić do wykonania projektu przyłącza do sieci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wykonany projekt należy przedstawić go do ZECWiK w celu weryfikacji, a po pozytywnym zatwierdzeniu przystępujemy do inwestycji. Wcięcie do wodociągu na nawiertkę wykonuje nieodpłatnie zakład.

Po wykonaniu przyłącza należy to zgłosić w ZECWiK, aby pracownik zakładu zaplombował wodomierz i odebrał wykonaną inwestycję.

Po odbiorze przyłącza zostanie sporządzony „Protokół z końcowego odbioru i przekazania do eksploatacji przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego”.

Następnie klient podpisuje umowę na dostarczanie wody i odbiór ścieków.


2. Tańsze podlewanie ogrodów

Informujemy, iż istnieje możliwość obniżenia opłat za wodę służącą do podlewania ogródków przydomowych. Zgodnie z umową opłata za wodę ponoszona będzie wyłącznie za zużytą wodę (bez ścieków).

W tym celu należy:

  • wykonać we własnym zakresie montaż zalegalizowanego wodomierza i zgłosić ZECWiK do sprawdzenia i oplombowania,

Przydatne pliki do pobrania:

W celu uzyskania warunków technicznych na dostarczanie wody i odbiór ścieków należy wypełnić i przynieść do zakładu wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami