Cennik

Taryfy:

W tym dziale zamieszczone są:

  • Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, zatwierdzana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku
  • Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, zatwierdzane uchwałą Rady Miejskiej w Choroszczy,
  • Taryfy dla ciepła, zatwierdzane decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Taryfa na wodę i ścieki.

Decyzja BI.RET.070738.2018  z 21 maja 2018 rok Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy choroszcz na okres 3 lat (ceny netto)

  • opłata za m3 wody – 3,90 zł (4,21 zł brutto)
  • opłata za m3 ścieków – 6,80 zł (7,34 zł brutto)
  • opłata abonamentowa woda  4,85 zł /miesięcznie,  (5,24 zł brutto)
  • opłata abonamentowa ścieki  3,88 zł /miesięcznie, (4,19 zł brutto)

Taryfa obowiązuje od 1 czerwca 2019r

Opłata za ścieki dowożone na oczyszczalnię ścieków w Choroszczy

Cena za  1 m3 ścieków dowożonych – 8,00 zł (brutto)

Taryfa dla ciepła

Obowiązująca obecnie (od 15.09.2015. do 15.09.2016.) taryfa dla ciepła została zatwierdzona Decyzją nr OLB-4210-13(11)/2015/8/X/JD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 sierpnia 2015 r.

Ceny i stawki opłat są następujące:

l. p. Ceny i stawki opłat Jednostka Grupa odbiorców Netto [zł]
1  Cena za zamówioną moc cieplną zł / MW / rok P, WI, WG 120 971,89
zł / MW / m-c 10 080,99
2  Cena ciepła zł / GJ 40,47
3  Cena nośnika ciepła zł / m3 20,62
4  Stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe zł / MW / rok P 18 660,35
zł / MW / m-c 1 555,03
zł / MW / rok WI 32 772,99
zł / MW / m-c 2 731,08
zł / MW / rok WG 29 795,14
zł / MW / m-c 2 482,93
5  Stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł / GJ P 9,30
WI 11,28
WG 11,59

Do cen i stawek opłat netto naliczany będzie podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

l. p. Średnica nominalna przyłącza Stawka opłaty netto [zł/m]
1 2 x Dn 76,1/140 mm 274,91
2 2 x Dn 48,3/160 mm 196,63
3 2 x Dn 42,4/110 mm 238,34

Do cen i stawek opłat netto naliczany będzie podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 

Do pobrania: